Utvalgte artikler

Bilde av en SMS om vaksineringstidspunkt, sendt fra Askøy kommune

10-15 innbyggere har møtt opp i Askøy Forum for vaksine uten godkjent timebestilling. De tror timen er bestilt, men har ikke fullført alle stegene som trengs.

To knoker mot hverandre

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv.

Tømmerhogger med motorsag foran to store trær som ligger på bakken

Askøy kommune eier mange eiendommer. Noen av disse er i bruk til kommunale tjenester, andre til friluftsformål og lignende.

Bilde av tomt terapibad på Askøy innendørs. Ingen som bader.

Søknadsfristen for sesongen 2021-2022 er 22. mai 2021.

Bilde av idrettshallen Askøy Forum fra utsiden

Lagene på Askøy kan nå søke om treningstid for sesongen 2021-2022 i Askøyhallen, Askøy Forum, Hop Idrettshall og idrettshallene ved Fauskanger, Tveit og Kleppestø skole.

Bilde av korps som dirigeres og spiller på 17. mai i Strusshamn 2020

Som i fjor legger koronapandemien en demper på den tradisjonelle 17. mai-feiringen på Askøy.

Søk tilskudd hos oss

Det er åpent for å sende inn søknader om kommunal driftstøtte og støtte fra andre tilskuddsordninger, som har søknadsfrist 1. mai 2021.
Driftstilskudd til lag og organisasjoner skulle etter budsjettvedtak i kommunestyret tas ned med tilsammen kr. 500.000,-Grunnet utfordringene knytet til covid-19 pandemien er det i Utvalg for oppvekst og levekår og i kommunestyret gjort følgende…

Bilde av en hamburger på serveringsbord

Askøy kommune får nærmere 7 millioner kroner til lokalt næringsliv.

Aktuelt

Illustrasjonsfoto av ungdom

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning?

Petra Eliassen første som fikk koronavaksine på Askøy

Nå er vi i gang med vaksinen også på Askøy.

Det ble julaften den 15. desember for UngStream Askøy da de ble overrakt en stor gavesjekk på kroner 10.000,- fra Lions Club for den innsatsen de gjør for å skape en digital inkluderende møteplass for ungdom på Askøy.

De ble et stolt øyeblikk for disse tre frivillige ildsjelene.

Bilde 1 UngStreamMottakere av prosjektmidler: Magnus Mjømen, Johannes Løchen og John-Edvard Genius

Bilde 2 UngStreamPresident i Lions Club Askøy; Atle Holgersen overrakte en gavesjekk på 10.000,- til UngStream Askøy

LNpA 3Late Night på Askøy; UngStream Askøy sitt ansikt utad og et internettbasert interaktivt talkshow med underholdning, konkurranser, kulturinnslag, reportasjer m.m.

UngStream på Askøy 4UngStream Askøy, et spennende prosjekt av, med og for ungdom i støpeskjeen!

Fakta om UngStream Askøy

PROSJEKTETS FORMÅL

• UngStream Askøy skal være en plattform for å skape en digital, interaktiv åpen møteplass av, for og med ungdom.

• UngStream Askøy skal fange opp og hva som skjer i ungdomsmiljøet i Askøy og bli en vektig faktor i forhold til oppdatert kunnskap om hvordan de unge har det i Askøy kommune.

• UngStream Askøy skal gjennom livestreamsendingen Late Night på Askøy, bli en viktig informasjonskanal for Askøy kommune ut mot ungdom.

• UngStream Askøy skal fremme inkluderingskompetanse blant de unge i Askøy kommune

Prosjektansvarlig: Bjørn Tore Bystrøm – Miljøveileder, Kultur og idrett Askøy kommune

Prosjektledere: Magnus Mjømen, Johannes Løchen, John-Edvard Genius

Ender ved VatnavatnetSmittsom fulgeinfluensa

Kleppe vannverk illustrasjon

Resultater fra utbruddet er publisert i det europeiske smitteverntidsskriftet «Eurosurveillance».

Les den engelske versjonen her: Large waterborne Campylobacter outbreak

Kortversjon på norsk

Den 6. juni 2019 mottok smittevernvakten ved FHI varsel om et utbrudd på Askøy etter at uventet mange personer med mage-tarmsymptomer (gastroenteritt) hadde oppsøkt den lokale legevakten.

De syke hadde bostedsadresse nær hverandre og det var mistanke om at drikkevannet kunne være årsak til et større utbrudd. Mistanken til smittekilden ble tidlig rettet mot et høydebasseng tilknyttet Kleppe vannverk. Det ble sendt ut kokevarsel på drikkevannet til berørte abonnenter. Den 7. juni ble høydebassenget som forsynte området faset ut. Samme dag ble det påvist Campylobacter jejuni i avføringsprøver fra flere pasienter innlagt i sykehus.

Etterforskningen av utbruddet

Den 8. juni dro et feltepidemiologisk team på fire personer fra Folkehelseinstituttet til Askøy for sammen med Mattilsynet å bistå kommunen i utbruddsetterforskningen.

- Vi gikk bredt ut og flere typer undersøkelser ble utført. Epidemiologiske-, mikrobiologiske og miljøundersøkelser ble benyttet for å kartlegge utbruddet, sier seniorrådgiver Susanne Hyllestad.

- Det ble et etablert et tett og godt samarbeid mellom kommunen og teamet fra FHI, understreker hun.

Teamet gjennomførte epidemiologiske undersøkelser i form av kartlegging av konsultasjoner ved legevakt og fastleger samt pilotintervju med et utvalg av pasienter med laboratoriebekreftet sykdom. I tillegg gjennomførte utbruddsteamet en studie blant barnehagene, og en kohortstudie via SMS.

Noen av funnene

Konsultasjonene hos leger var jevnt fordelt over aldersgruppene, men det var en svak overvekt av barn som kom til kommunens legevakt. Pilotintervjuer med standard spørreskjema ble brukt på fem av de første med bekreftet Campylobacter infeksjon.

- Alle bodde i husstander som fikk vann fra Kleppe vannverk. Samtlige drakk kranvann og pusset tennene med kranvann uka før de ble syke. Ingen andre felles eksponering ble avdekket, sier Susanne Hyllestad.

Studien i barnehagen viste at det var størst sykefravær hos personer som fikk drikkevannet sitt fra Kleppe vannverk. Kohortstudien via SMS viste at risikoen for sykdom økte med mengde drukket kranvann. De som drakk mer enn 6 glass vann per dag hadde høyest risiko for sykdom.

Samme profil i bakterieprøver fra vannkilden og hos pasientene

Mikrobiologiske undersøkelser utført på avføringsprøver ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland ble analysert for både virus og parasitter. I tillegg til disse parameterne analyserte man for enteropatogene bakterier. Det ble funnet Campylobacter i avføringsprøvene. Derfor analyserte man også for Campylobacter i vannprøver fra utvalgte prøvepunkt. Det ble påvist Campylobacter i 4 vannprøver. De positive prøvene hadde samme DNA-profil som C. jejuni fra de som hadde blitt syke.

- Da kunne vi både konkludere med at kilden for det forurensede drikkevannet var funnet, og at de som ble syke var smittet med samme bakterietype, sier Hyllestad.

Undersøkelser av vannkilder

Hele vannforsyningssystemet på Askøy ble kartlagt for å identifisere sårbare punkt. Høydebassenget som forsyner Øvre Kleppe er et råsprengt fjellbasseng fra 1960, som hadde vært planlagt utfaset i lengre tid. Det ble gjennomført en visuell inspeksjon i og rundt høydebassenget. Da høydebassenget på Kleppe ble avstengt viste vannprøver at tilførsel av forurenset drikkevann stoppet. Kilden for dette utbruddet var dermed funnet.

Årsak til forurensning av høydebassenget

Basert på spredningen av symptomer på mage-tarmsykdom viser epidemikurver at forurensningen mest sannsynlig har funnet sted i perioden 30.5-3.6. I forkant av utbruddet var det en periode med langvarig tørke, etterfulgt av mye nedbør. Det er meldt om et rikt dyre og fugleliv i området ved Kleppe høydebasseng. Geologiske kartlegginger viste sprekker og innsig i taket på høydebassenget. Regnskyll og utvasking av avføring fra fugl/dyr ned i høydebasseng er en plausibel forklaring. Men prøvetaking av dyreavføring fra terrenget over høydebassenget var imidlertid negative for Campylobacter.

Forebygging

For å redusere framtidige vannbårne utbrudd er det viktig med forebyggende tiltak på vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnettet. Dette gjelder for mange kommuner rundt om i Norge. Med utgangspunkt i WHOs og UNECEs protokoll for vann og helse, vedtok regjeringen i 2014 Nasjonale mål for vann og helse:

Nasjonale mål for vann og helse

Protokollen inneholder blant annet en gjennomføringsplan som beskriver tiltak:

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Forskrift om vannforsyning og drikkevann har som formål å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. Alle vannverkseiere plikter å overholde kravene i drikkevannsforskriften.

Vannbåren sykdom og utbrudd

Det er estimert at 842.000 personer i verden dør av diarésykdommer hvert år som følge av utrygt drikkevann og dårlige hygieniske forhold. Dette utgjør globalt sett en av de viktigeste kildene til dårlig helse (WHO, 2019).

Vi har ingen eksakte tall på hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge. Det forekommer imidlertid større eller mindre vannbårne utbrudd så godt som årlig. I perioden 2003-2012 mottok FHI 28 varsler om vannbårne utbrudd, med totalt over 8000 rapporterte syke (Guzman-Herrardor et al, 2016).

I perioden 2005-2018 ble det registrert 46 utbrudd forårsaket av drikkevann, med omtrent 3000 rapporterte syke. Blant de største utbruddene er utbruddet av Campylobacter i Røros i 2007 og Giardia i Bergen i 2004. Høyrere grad av urbanisering og klimaendringer medvirker til økt belastning på vannbehandlingsanlegg og vannkilder. Mange vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett er i teknisk dårlig forfatning og det er behov for oppgradering (Guzman-Herrardor et al, 2016).

 

Siste fra Facebook

Back to top