Utvalgte artikler

En dame foran et hus

Går du med byggeplaner? Lurer du på hvor mye du kan bygge på eiendommen din? Hvilken plan som gjelder for eiendommen eller om det du ønsker å bygge er unntatt søknadsplikt? Da kan du booke tid med byggesak, så får du svar på det du lurer på.

Skjermbilde av et søkefelt

Eiendomsinformasjonen i skattemeldingen er hentet fra flere etater, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilken instans du skal kontakte dersom du oppdager feil.

Blå bakgrunn. Seks bilder står samlet på skrå. Det er bilder av noen som spiller gitar, danser, spiller trompet og kunstutstilling. I teksten ved siden står det

20. april er det åpen dag i Askøy kulturskole. I tillegg er det mulig for barn og unge å søke om plass i kulturskolen frem til 1. mai. 

Rosa sparegris

Vi ønsker å oppmuntre til frivillige aktiviteter innenfor Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) sitt ansvarsområde. Søknadsfrist for støtte er 5. mai 2024.

Luftfoto av et boligområde

Askøy kommune går nå inn i en ny fase av planleggingen for å utvikle et samfunn som er enda bedre å bo, arbeide og leve i. Den kommende arealdelen av kommunens overordnede styringsdokument, kommuneplanen, tar sikte på å oppdatere og fornye målene og strategiene for å forme fremtidens Askøy.

Oversiktsbilde av byggeområdet med maskiner

I løpet av uke 14 begynner entreprenør Backe med brønnboring sør for Askøyhallen på Myrane.

En plante som viser pollensesongen

Pollensesongen er i gang, og nå har vi en ny tjeneste som gir innbyggerne daglige oppdateringer om pollennivåene rundt om i kommunen.

Vei og fortau

I forbindelse med tidligere varslet sprengningsarbeid på fjellskjæringen, lengst nord i prosjektet, vil nå fortauet bli stengt for all ferdsel fra mandag 11. mars 2024.

Kart som viser ulike typer parkeringsplasser og hvor det er anleggsarbeid.

Som kjent foregår det en stor utbygging i Myrane. Dette vil utfordre parkeringsmuligheten i området for både de som jobber i området og besøkende.

Aktuelt

Kulturskole re reg

 

 

 

 

 

 I disse dager er det spesielle omstendigheter i kulturskolen, men vi gjennomfører heldigvis undervisning for alle elever ved hjelp av digitale verktøy. Samtidig gleder vi oss til vi kan møtes igjen, og er også i full gang med å planlegge skoleåret 2020/21!

Alle som allerede er elever i kulturskolen må gjennomføre «re-registrering», altså en bekreftelse på om man ønsker å beholde plassen i kulturskolen. Frist for re-registrering er 1. mai, og utfyllende informasjon om hvordan du gjør dette skal du nå ha fått på e-post!

Har du lyst til å søke om plass i kulturskolen kan du gjøre dette her 

Dersom du tidligere har vært elev i kulturskolen, er det fint om du logger inn med eksisterende bruker, da går også søknadsprosessen ennå raskere! Søknadsfrist i kulturskolen er 1. mai, og vi tar sikte på at de fleste som får tilbud om plass får beskjed om dette innen skolens sommerferie!

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å gjennomføre re-registrering, kan du ta kontakt med kulturskolen på , eller ringe 56 15 84 64

Logo Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til innovasjon og næringsutvikling i fylket.

Helsepersonell på vei inn, foto Unsplash

Akkurat nå trenger vi helsearbeidere, alt fra sykepleiere og vernepleiere til leger og andre helseyrker.

Her har vi skrevet litt om hvordan du registrerer deg og hva det innebærer:

Helsepersonell i hele landet gjør en svært god jobb for å forhindre spredning av koronasmitte, og situasjonen er en enorm belastning på helsevesenet. For å være sikker på at vi er godt nok bemannet i tiden fremover, søker Askøy kommune kontakt med personer som har helsefaglig kompetanse.

Registrer deg

Vi har nå behov helsepersonell, alt fra helsefagarbeidere til sykepleiere, vernepleiere, leger og andre helseyrker.

Klikk her for å registrere deg

Dersom du ikke har Askøy kommune som din hjemkommune kan du registrere deg via et felles søknadsskjema for Helse Bergen og omegnskommunene: 

Helsevesenet ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Hva skjer etter du har søkt?

Når du har registrert deg vil du få en tilbakemelding på e-post som bekrefter at søknaden er mottatt. Aktuelle kandidater med helsefaglig bakgrunn vil bli kontaktet etter hvert som behovene oppstår.

Kvalifikasjonskrav

For helsepersonell kreves det at du har offentlig godkjenning og politiattest. (se under)

Hvor bli du ansatt?

Du vil bli ansatt der hvor det er behov i Askøy kommune. Det kan være på et sykehjem, i hjemmetjenesten, på en bolig eller en annen helseinstitusjon. Dersom du har ønsker om hvor du vil jobbe i, kan du oppgi det i søknaden du sender inn.

Arbeidstid

Arbeidstidene blir avklart mellom deg og leder. Du kan inngå i turnus eller få enkeltvakter. Det er stort behov for helsearbeidere som kan jobbe turnus.

Lønn

Arbeidet er lønnet etter gjeldende regelverk. Dersom du jobber kveld og helg vil du få utbetalt tillegg for dette i henhold til tariff. Det samme gjelder eventuell overtid.

Kontrakt

Ved oppstart vil du få en rammeavtale (kontrakt) med lønn og arbeidsvilkår.

Opplæring

Du vil få opplæring på arbeidsstedet. Som en del av dette kreves det at du gjennomfører en nettbasert opplæringspakke.

Vil jeg bli utsatt for smitte?

Som helsearbeider kan du bli utsatt for smitterisiko, men Askøy kommune gjør alt vi kan for å redusere risiko gjennom ulike smitteverntiltak. På arbeidsstedet vil du bli informert om hvordan du skal forholde deg. Slik søker du om politiattest Som helsearbeider må du ha politiattest. Politiattesten skal ikke være mer enn tre måneder gammel. Du søker om politiattest på politiet.no.

For å få politiattest trenger du en bekreftelse fra Askøy kommune på at du er aktuell for arbeid i helsesektoren. Denne vil du få på e-post fra oss. Etter at du har fått bekreftelsen, fyller du ut vedlegget, lagrer det på din PC og legger det ved søknaden. Du får svar fra politiet i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, oppretter du det hos Digipost eller E-boks.

Vi anbefaler at du snarest mulig søker om politiattest. Attesten viser du fram første arbeidsdag.

Har du spørsmål?

Kontakt Askøy kommune ved leder HR: Liv Vetås

Telefon: 976 97 959

eller folkehelsekoordinator Lisbeth Aasebø

Telefon 928 32 963.

Illustrasjonsfoto grunderkurs

For 2020 har Vestland Fylkeskommune satt av kr 2.000.000 til Etablerarfond Bergensregionen.

Det er no mogeleg å søke nå, og søknadane vil bli handsama fortløpande.

Til oppstartsfasen

Tilskotet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase, og gje gründaren kompetanse om marknad og økonomi.

Bergensregionen omfattar kommunane Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden. Etablerarfondet for Bergensregionen er på til saman 2 000 000 kroner. Midlane er frå Vestland fylkeskommune.

Aktuelle søkjarar

Målgruppa er etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».

Kor kan eg søke

Søknaden må registrersat elektronisk på https://regionalforvaltning.no . Under støtteordning så vel ein «Etablerarfond for Bergensregionen 2020».

Krav til søknaden

  • Omtale av tiltaket det blir søkt om tilskot til, inkludert målsettingar for tiltaket og relevans for formålet med tilskotsordninga.
  • Plan for gjennomføring, inkludert aktivitetar, tidsplan, organisering og samarbeidspartnarar.
  • Forventa resultat på sikt mellom anna sysselsetting og omsetning
  • Budsjett for prosjektet/tiltaket med finansieringsplan.
  • Søknadssum.
  • Andre relevante opplysningar søkaren meiner er viktige for søknaden og andre opplysningar som er spesifisert i kunngjøringa.

Søkjaren skal opplyse om verksemda har søkt om, eller mottatt offentlig støtte frå andre aktørar. Når tiltaket/prosjektet er gjennomført skal tilskotsmottakar levere ein kort rapport med dokumentasjon på kostnadene og kva som er gjennomført for midlane.

Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i. Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og etableringa bør på sikt kunne gi minst eitt årsverk.

Midlane skal tildelast som tilskot på inntil 50.000 kroner til etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».

  1. Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i. Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og verksemda som vert etablert bør innehalda minst eitt årsverk og ha en kommersiell målsetting
  2. Målgruppe for dei regionale etablerarfonda er ny-etablerte verksemder (kan vere frå 2019 dersom ein ikkje har kome i vanleg drift) eller prosjekt som vil føre til etablering av ei verksemd i etterkant av søknaden. Enkeltpersonføretak reknast også som verksemd i denne samanhengen.
  3. Midlane skal tildelast som tilskot på inntil 50.000 kroner til etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden». Tilskotet vert gitt innanfor rammene av bagatellmessig støtte.
  4. Tilskot frå etablerarfondet skal bidra til gjennomføring av naudsynte tiltak i tidleg oppstartsfase, og gje gründaren kompetanse om marknad og økonomi. Aktuelle aktiviteter kan vera: Kundeundersøkingar, brukarstudiar og anna kartlegging for å få meir brukarinnsikt, testing og vidareutvikling av forretningsidé, kostnader knytt til nettverksbygging og styrking av kompetanse innan forretningsutvikling. Tilskotet kan ikkje gå til fysiske investeringar. Godtgjersle til eige arbeid vert sett til kr 350,- pr time.

Vilkår for tildeling

Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i.

Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og verksemda som vert etablert bør innehalda minst eitt årsverk og ha ein kommersiell målsetting.

Kontaktinformasjon

Nordhordland utviklingsselskap IKS

e-post: .

Bent Gunnar Næss -

Telefon: 481 24 623

 

Fargeblyant barn liteOppdatert informasjon om hvem som har rett til barnehage/barneskoleplass under koronautbruddet.

Back to top