Utvalgte artikler

Bilde av Kleppe vannverk, en demning i fint vær

Askøy kommune er i lagt et forelegg på 1 million kroner etter vannsaken i 2019.

Illustrasjonsfoto av koronaviruset (FHI)

Vi følger nasjonale smittevernregler, og nå går regjeringen til trinn 3 i gjenåpningsplanen.

Bilde av fire ungdommer rundt et bord som prater

Folkehelseinstituttet oppfordrer kommunene til å finne løsninger slik at norske studenter som skal studere i utlandet kan få to doser før utreise.

Bilde av tre sykepleiere med munnbind som gjør klar sprøyter til vaksinering

Det er mange som lurer på om man kan settes på venteliste. Mest sannsynlig står du allerede på lista.

Illustrasjonsfoto av koronavirus, tegnet

Hvis du skal reise utenlands i sommer er det viktig å huske at kommunens teststasjon ikke utsteder attester for negativ koronatest.

Bilde av en kalende og en fot i gresset med fargerik strømpebukse

Ingen planer i sommer? Sjekk ut Ungsommer.no

Bilde av et lite barn som leker med vann i en blå balje

Vi oppfordrer alle til å være litt ekstra bevisst på vannforbruket i sommervarmen.

Luftfoto av Træet skole som ligger helt ved sjøen

Vi har fått tilbakemelding om kloakklukt i området rundt Træet skule. Det arbeides med utbedring.

Bilde av en grønn vannkanne som holdes i hånden, og vanner rosa blomster

De senere år har Oksnes vannverk blitt stadig mer presset på produksjonskapasitet, særlig i sommerhalvåret. Derfor må man bruke vannvett.

Ungdom som stuper utendørs fra brygge. Ligger vannflat i luften, dødsing, i badeshorts.

Badevannskvaliteten på Askøy er generelt god, men vil kunne variere over tid avhengig av endringer i strøm, værforhold og lokale utslipp.

Bilde av minnesmerke i Florvåg

Kulturminneplanen skal gi retning for arbeid innen kulturminnefeltet.

Bilde av en som signerer papirer med penn

En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Vi har nå inngått en avtale med Skatteetaten som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen.

Bilde av en stor kum til rensing av overflatevann.

Den nye utslippstillatelsen vil bidra til å sikre renere fjorder rundt Askøy, bedre badekvalitet, mindre forurenset sjømat og ikke minst sikre en god forvaltning av norsk natur.

Bilde av en eske med sprøyter med koronavaksine

Lurer du på noe om koronavaksine? Hvor langt vi er kommet i vaksineringen? Hvordan du skal registrere deg?

Bilde av bulkemispel

Aksjon for å rydde vekk den fremmede arten bulkemispel fra hager og nabolag.

Bilde av en bod som bygges, uferdig

Fra 1. mai endres reglene for hva du kan gjøre uten å søke om byggetillatelse. Flere tiltak vil nå være unntatt søknadsplikt.

Aktuelt

Helsepersonell på vei inn, foto Unsplash

Akkurat nå trenger vi helsearbeidere, alt fra sykepleiere og vernepleiere til leger og andre helseyrker.

Her har vi skrevet litt om hvordan du registrerer deg og hva det innebærer:

Helsepersonell i hele landet gjør en svært god jobb for å forhindre spredning av koronasmitte, og situasjonen er en enorm belastning på helsevesenet. For å være sikker på at vi er godt nok bemannet i tiden fremover, søker Askøy kommune kontakt med personer som har helsefaglig kompetanse.

Registrer deg

Vi har nå behov helsepersonell, alt fra helsefagarbeidere til sykepleiere, vernepleiere, leger og andre helseyrker.

Klikk her for å registrere deg

Dersom du ikke har Askøy kommune som din hjemkommune kan du registrere deg via et felles søknadsskjema for Helse Bergen og omegnskommunene: 

Helsevesenet ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Hva skjer etter du har søkt?

Når du har registrert deg vil du få en tilbakemelding på e-post som bekrefter at søknaden er mottatt. Aktuelle kandidater med helsefaglig bakgrunn vil bli kontaktet etter hvert som behovene oppstår.

Kvalifikasjonskrav

For helsepersonell kreves det at du har offentlig godkjenning og politiattest. (se under)

Hvor bli du ansatt?

Du vil bli ansatt der hvor det er behov i Askøy kommune. Det kan være på et sykehjem, i hjemmetjenesten, på en bolig eller en annen helseinstitusjon. Dersom du har ønsker om hvor du vil jobbe i, kan du oppgi det i søknaden du sender inn.

Arbeidstid

Arbeidstidene blir avklart mellom deg og leder. Du kan inngå i turnus eller få enkeltvakter. Det er stort behov for helsearbeidere som kan jobbe turnus.

Lønn

Arbeidet er lønnet etter gjeldende regelverk. Dersom du jobber kveld og helg vil du få utbetalt tillegg for dette i henhold til tariff. Det samme gjelder eventuell overtid.

Kontrakt

Ved oppstart vil du få en rammeavtale (kontrakt) med lønn og arbeidsvilkår.

Opplæring

Du vil få opplæring på arbeidsstedet. Som en del av dette kreves det at du gjennomfører en nettbasert opplæringspakke.

Vil jeg bli utsatt for smitte?

Som helsearbeider kan du bli utsatt for smitterisiko, men Askøy kommune gjør alt vi kan for å redusere risiko gjennom ulike smitteverntiltak. På arbeidsstedet vil du bli informert om hvordan du skal forholde deg. Slik søker du om politiattest Som helsearbeider må du ha politiattest. Politiattesten skal ikke være mer enn tre måneder gammel. Du søker om politiattest på politiet.no.

For å få politiattest trenger du en bekreftelse fra Askøy kommune på at du er aktuell for arbeid i helsesektoren. Denne vil du få på e-post fra oss. Etter at du har fått bekreftelsen, fyller du ut vedlegget, lagrer det på din PC og legger det ved søknaden. Du får svar fra politiet i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, oppretter du det hos Digipost eller E-boks.

Vi anbefaler at du snarest mulig søker om politiattest. Attesten viser du fram første arbeidsdag.

Har du spørsmål?

Kontakt Askøy kommune ved leder HR: Liv Vetås

Telefon: 976 97 959

eller folkehelsekoordinator Lisbeth Aasebø

Telefon 928 32 963.

Familiehelsetjeneste 1 rammeEn ny hverdag for deg som er hjemme med barn/ungdom – og har behov for noen å snakke med?

Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset, samtidig som vi må være hjemme og organisere hverdagen til barna våre. Dette kan være krevende for deg og uvant for barna - det å være tett på hverandre fra morgen til kveld kan skape en annen hverdag enn det det du vanligvis har.

Illustrasjonsfoto grunderkurs

For 2020 har Vestland Fylkeskommune satt av kr 2.000.000 til Etablerarfond Bergensregionen.

Det er no mogeleg å søke nå, og søknadane vil bli handsama fortløpande.

Til oppstartsfasen

Tilskotet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase, og gje gründaren kompetanse om marknad og økonomi.

Bergensregionen omfattar kommunane Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden. Etablerarfondet for Bergensregionen er på til saman 2 000 000 kroner. Midlane er frå Vestland fylkeskommune.

Aktuelle søkjarar

Målgruppa er etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».

Kor kan eg søke

Søknaden må registrersat elektronisk på https://regionalforvaltning.no . Under støtteordning så vel ein «Etablerarfond for Bergensregionen 2020».

Krav til søknaden

  • Omtale av tiltaket det blir søkt om tilskot til, inkludert målsettingar for tiltaket og relevans for formålet med tilskotsordninga.
  • Plan for gjennomføring, inkludert aktivitetar, tidsplan, organisering og samarbeidspartnarar.
  • Forventa resultat på sikt mellom anna sysselsetting og omsetning
  • Budsjett for prosjektet/tiltaket med finansieringsplan.
  • Søknadssum.
  • Andre relevante opplysningar søkaren meiner er viktige for søknaden og andre opplysningar som er spesifisert i kunngjøringa.

Søkjaren skal opplyse om verksemda har søkt om, eller mottatt offentlig støtte frå andre aktørar. Når tiltaket/prosjektet er gjennomført skal tilskotsmottakar levere ein kort rapport med dokumentasjon på kostnadene og kva som er gjennomført for midlane.

Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i. Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og etableringa bør på sikt kunne gi minst eitt årsverk.

Midlane skal tildelast som tilskot på inntil 50.000 kroner til etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».

  1. Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i. Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og verksemda som vert etablert bør innehalda minst eitt årsverk og ha en kommersiell målsetting
  2. Målgruppe for dei regionale etablerarfonda er ny-etablerte verksemder (kan vere frå 2019 dersom ein ikkje har kome i vanleg drift) eller prosjekt som vil føre til etablering av ei verksemd i etterkant av søknaden. Enkeltpersonføretak reknast også som verksemd i denne samanhengen.
  3. Midlane skal tildelast som tilskot på inntil 50.000 kroner til etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden». Tilskotet vert gitt innanfor rammene av bagatellmessig støtte.
  4. Tilskot frå etablerarfondet skal bidra til gjennomføring av naudsynte tiltak i tidleg oppstartsfase, og gje gründaren kompetanse om marknad og økonomi. Aktuelle aktiviteter kan vera: Kundeundersøkingar, brukarstudiar og anna kartlegging for å få meir brukarinnsikt, testing og vidareutvikling av forretningsidé, kostnader knytt til nettverksbygging og styrking av kompetanse innan forretningsutvikling. Tilskotet kan ikkje gå til fysiske investeringar. Godtgjersle til eige arbeid vert sett til kr 350,- pr time.

Vilkår for tildeling

Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i.

Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og verksemda som vert etablert bør innehalda minst eitt årsverk og ha ein kommersiell målsetting.

Kontaktinformasjon

Nordhordland utviklingsselskap IKS

e-post: .

Bent Gunnar Næss -

Telefon: 481 24 623

 

faktura

Foresatte slipper å betale for barnehage og SFO når disse tilbudene er stengt, men vi ber om at utsendt faktura fra Askøy kommune for mars betales innen forfall den 31. mars.

For mye innbetalt beløp vil bli godskrevet på senere faktura.

Vi vil ikke sende ut nye fakturaer for kommunale barnehager og SFO før situasjonen er mer avklart, tidligst etter påske.

Fargeblyant barn liteOppdatert informasjon om hvem som har rett til barnehage/barneskoleplass under koronautbruddet.

Siste fra Facebook

Back to top