Illustrasjon bilde: Heim fra Norske mikrohus

1. juli 2023 trer nye regler for oppføring av mikrohus i kraft.  Bakgrunnen for reglene er at flere ønsker å bo i mikrohus og at dagens regelverk ikke er tilpasset denne boformen. De nye reglene er ment å forenkle byggereglene og på den måten legge til rette for alternative boformer, slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus.

Hva er et mikrohus?

Et mikrohus defineres som:

«Frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA, med èn boenhet i èn etasje uten kjeller som ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,5 m over bakken». Byggteknisk forskrift  ( TEK 17 § 1-2, 2. ledd og byggesaksforskriften SAK 10 § 3-1 ( ny ) bokstav e ).

For å være et mikrohus må huset:

  • være frittligende
  • være beregnet for boligformål ( helårsbolig )
  • inneholde alle hovedfunksjoner for bolig ( stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett )
  • bestå av maks èn enhet
  • maksimalt bruksareal inntil 30 m2 BRA
  • ikke på noe tidspunkt overstige en høyde på 4,5 m over bakken
  • oppføres i kun èn etasje og uten kjeller

Mikrohus på tilhenger og villavogn omfattes også av de nye reglene ( forutsatt at de oppfyller øvrige vilkår for mikrohus ).

Campingvogner, mikrohus benyttet til næring eller som tillegg til bolig ( kontor, hobbyrom eller lignende ) omfattes ikke av de nye reglene.

Hovedtrekkene i de nye reglene

Endringene gjøres i byggteknisk forskrift ( TEK 17 ) og byggesaksforskriften ( SAK 10 )

Det stilles i hovedsak stilles samme byggtekniske krav til et mikrohus som til en fritidsbolig med èn boenhet.

Det er viktig å være oppmerksom på at reglene i plan- og bygningsloven forblir uendret. Det betyr at regler om infrastruktur ( veg, vann og avløp ) avstand, utforming og visuelle kvaliteter med mer fremdeles gjelder ved oppføring av mikrohus.

Du kan, under gitte forutsetninger, søke om og oppføre mikrohus selv

Du kan søke om og oppføre mikrohus selv. Dette gjelder imidlertid dersom du oppfører mikrohus på en eiendom som allerede er bebygget med bolig.

Har du en ubebygd eiendom, er det fortsatt krav til bruk av ansvarlig foretak ( et foretak med nødvendig kompetanse må stå for søknad og utførelsen/oppføringen ).

Du må sjekke hvilken reguleringsstatus eiendommen din har. Dersom eiendommen din er regulert til annet en boligformål, må du søke dispensasjon for å kunne føre opp mikrohus. Dersom eiendommen din er i kort avstand til offentlig veg, sjø eller vassdrag, kan det være behov for ytterligere dispensasjoner.

Er du usikker på hva planstatus er for eiendommen din er og om det er behov for å søke dispensasjon kan du ta kontakt med oss.

Back to top