Bilde av en stor kum til rensing av overflatevann.

Statsforvalteren i Vestland har fattet vedtak om ny utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann for Søre Askøy tettbebyggelse i henhold til forurensingsforskriften kapittel 14. Den nye utslippstillatelsen vil bidra til å sikre renere fjorder rundt Askøy, bedre badekvalitet, mindre forurenset sjømat og ikke minst sikre en god forvaltning av norsk natur.

Kart over Søre AskøySøre Askøy tettbebyggelse er i denne sammenheng betegnet som all bebyggelse sør for linjen mellom Tveit og Ask.Utslippstillatelsen stiller krav om sekundærrensing1  for alle utslipp større enn 50 personekvivalenter2 i tettbebyggelsen.

Fire nye renseanlegg

Sekundærrensing skal etableres i form av fire renseanlegg med tilhørende overføringsanlegg, med en ferdigstillelse i henhold til fremdriftsplan. Utslippstillatelsen setter krav til primærrensing3 for ny bebyggelse der hvor avløpet ikke går til avløpsrenseanlegg med sekundærrensing.

Vann- og avløpsprosjekt

Les mer om planene for de nye renseanleggene: Vann- og avløpsprosjekter

Krav om midlertidig rensetiltak

På Erdal skal det bygges nytt sekundærrenseanlegg innen 2027. Frem til dette tas i bruk benyttes Badeelven renseanlegg på Erdal, som er nylig oppgradert, slik at det oppfyller utslippstillatelsens midlertidige krav til primærrensing.

Det betyr at alle som skal etablere ny bolig/næringsbygg med tilknytning offentlig avløp, som ikke føres til Badeelven renseanlegg på Erdal, vil få krav om midlertidig rensetiltak som oppfyller krav til primærrensing frem til nye renseanlegg er etablert.

Fra hvilken dato gleder dette?

Utslippstillatelsen gjelder fra vedtaksdatoen. Det betyr at kravene i tillatelsen trådte i kraft den 12. mars 2021.

Hvilken betydning får dette for meg som har bolig/næringsbygg på Søre Askøy som er tilknyttet offentlig avløp? 

Dersom du ikke har slamavskiller (septiktank), vil ikke utslippstillatelsen få betydning for deg. De som har slamavskiller (septiktank), vil etter hvert få krav om at denne må saneres. Dette for at renseanleggene skal få best mulig effekt. I tillegg sparer man ressurser på tømming av private slamavskillere (septiktanker). Askøy kommune vil sende ut brev når sanering blir aktuelt.  

Hvilken betydning vil dette få for meg som har bolig/næringsbygg på Søre Askøy som ikke er tilknyttet offentlig avløp? 

Utslippstillatelsen setter krav til at opp mot 100 prosent av all bebyggelse på Søre Askøy, skal tilknyttes offentlig avløp. Dette betyr at Askøy kommune vil arbeide intensivt med å få flere boliger tilknyttet offentlig avløpsnett i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser i kapittel 27. 

Vi gjør oppmerksom på at alle private avløpsløsninger er å anse som midlertidige frem til offentlig avløpstilkobling er tilgjengelig.

pdf Tillatelse etter forurensingsloven for utslipp av kommunalt avløpsvann fra Søre Askøy tettbebyggelse i Askøy kommune (1.04 MB)

pdf Tillatelse etter forurensingsloven for Askøy kommune - vilkår (1.37 MB)

Politisk behandling juni 2021

Det vil bli gjort vurderinger av avstand til offentlig spillvannsledning og tilknytningskostnader før vi sender ut varsel om pålegg om tilknytning, men vi gjør oppmerksom på at avstand/kostnad skal være betydelig for at pålegg om tilknytning ikke kan gis. Plan for økt tilknytning vil bli lagt frem for politisk behandling i juni 2021 sammen med Handlingsplan for avløp. Der vil det blant annet fremgå vurderingstemaer for tilknytning og prioriteringer for tilknytning. Vi vil legge ut mer informasjon om dette på nettsiden vår så snart handlingsplanen blir vedtatt politisk.  

Fjerne septiktank

Dersom det vurderes at du oppfyller vilkårene for å knytte deg til offentlig avløp etter plan- og bygningsloven § 27-2 og du har en slamavskiller (septiktank) på eiendommen din, vil du også få krav om sanering av denne. Tidspunktet for krav om fjerning av slamavskiller (septiktank) vil bero på fremdriftsplanen for renseanlegget som ditt nærområde skal tilknyttes. Dette vil du få nærmere informasjon om i forbindelse med varsel om tilknytning.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på eksisterende boliger som kreves tilknyttet offentlig avløpsnett, ikke vil få krav om å dokumentere primærrensing.

Hvilken betydning vil dette få for meg som skal bygge bolig/næringsbygg på Søre Askøy?

For deg som skal etablere bolig/næringsbygg i de neste årene på Søre Askøy er det viktig å få avklart om du får krav om midlertidig rensetiltak. Dette vil i stor grad være avhengig av når du tar sikte å starte på ditt byggeprosjekt sett opp mot fremdriftsplanen for avløpshåndtering for Søre Askøy. Dersom du får krav til midlertidig rensetiltak, må det dokumenteres at midlertidig rensetiltak oppfyller kravet til primærrensing. Se vedlagte kart.  

Vi arbeider med å få på plass rutiner for håndtering av saker i henhold til ny utslippstillatelse. Vi vil legge ut mer informasjon om dette så snart som mulig.

Har du spørsmål?

Vi har forståelse for at kravene til primærrensing vil innebære ekstrautgifter og utfordringer for flere av dere som skal bygge på Søre Askøy de nærmeste årene.

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende konsekvensene dette får for deg, kan du ta kontakt med Vann og avløp:

Telefon: 56 15 58 00 (åpningstid kl. 10:00 – 13:00)
e-post: 


FOTNOTE: 
  1. Sekundærrensing: Renseprosess som stiller krav til fjerning av BOF (biologisk oksygenforbruk) og KOF (kjemisk oksygenforbruk), se også forurensingsforskriftens § 14-2 første ledd bokstav b).

  2. Personekvivalent  (pe): “Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF5, på 60 g oksygen pr døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør”, jf. forurensingsforskriften § 11-3 bokstav m).
  3. Primærrensing: Eenseprosess som stiller krav til fjerning av suspendert stoff og BOF, se også forurensingsforskriftens § 14-2 første ledd bokstav a). Suspendert stoff: et mål på mengden vannets partikkelinnhold. BOF og KOF: et mål på vannets innhold av nedbrytbart stoff – biologisk eller kjemisk.

Back to top