Bilde av en hamburger på serveringsbord

Askøy kommune får nærmere 7 millioner kroner til lokalt næringsliv.

Det kommer nå en ny kommunal kompensasjonsordning for å kunne kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak.

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Reiseliv, arrangement og servering

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

6,95 millioner kroner til Askøy

Stortinget har totalt bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene. Pengene er fordelt på følgende måte:

  • 500 millioner kroner går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet per 16. februar 2021 eller kommuner som har vært omfattet av forsterkede smitteverntiltak.  eløpet fordeles etter antall arbeidsledige i disse kommunene.
  • 500 millioner kroner fordeles til kommuner etter folketall. Alle kommunene får et minstebeløp på 250.000 kroner.
  • De resterende 750 millionene vil bli fordelt til kommunene dersom situasjonen vedvarer.

Askøy kommune har per dags dato fått tildelt 6.956.952 kroner av disse midlene.

Hvordan skal jeg søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal: regionalforvaltning.no

  • Du skal blant annet oppgi kontaktopplysninger, herunder beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, samt mål og start/sluttdato.
  • I tillegg skal det opplyses om målgruppe og informasjon om budsjett.
  • Alle som søker må også oppgi om man på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak, antas å motvirke negative virkninger av nasjonale og lokale smitteverntiltak.

Tildelingen følger regler for offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter regler for bagatellmessig støtte (200 000 euro til et foretak over en flytende treårsperiode).

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.

Ordningens varighet

Siste søknadsfrist er 1. juni 2021. Søknader som kommer inn vil bli behandlet fortløpende til det ikke er midler igjen.

Alle tilskudd skal være utbetalt innen 1. september 2021.

Kontaktperson

Seniorrådgiver Ove Vonheim
Mobil: 970 51 723
E-post:

Back to top