Illustrasjonsfoto av arbeider i kjelledress på arbeidsplass.

I forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2020 har Stortinget bevilget 250 millioner kroner ekstra til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Pengene gis som et økt innbyggertilskudd til kommunene, men det er Stortingets klare intensjon at pengene skal skape økt aktivitet i næringslivet.

Askøy kommune har fått tildelt 3,3 millioner kroner

2,2 millioner kroner fordeles til prosjekter gjennom NAV og til vedlikeholdsprosjekter på kommunale bygg.

1,1 million kroner tildeles kvalifiserte næringsaktører som søkte for sent i forrige runde, samt nye næringsaktører som tilfredsstiller kriteriene. Firma som søkte sist og som fikk avslag trenger ikke søke på nytt.

Kommunene kan bruke midlene til å kompensere lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale smitteverntiltak.

Tildelingen følger regler for offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter regler for bagatellmessig støtte (200 000 euro til et foretak over en flytende treårsperiode).

Hvordan skal du søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal: Velkommen til Regionalforvaltning.no

Søker skal blant annet oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, samt mål og start/sluttdato. I tillegg skal det opplyses om målgruppe og gis informasjon om budsjett.

På søknadstidspunktet må du også oppgi om du har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer.

b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Hvor mye kan du søke om?

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov.

Når kan du søke?

Det kan søkes tilskudd gjennom regionalforvaltning.no fra mandag 22. februar.

Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Ove Vonheim
Mobil: 970 51 723
E-post:

Back to top