Rådhuset sett fra utsiden

Kommunal rapport har presentert Askøy i magasinet sitt 19. januar 2023, i Kommuneportrettet. Her kan man lese at Askøy fortsetter å klatre på Kommunebarometeret, og vi har forbedrer oss i åtte av totalt tolv sektorer:

Det er særlig i sektorene pleie og omsorg, skole og barnevern at kommunen kan vise til gode resultater. Kommunen klatrer også flere plasser både i kultursektoren og sosialsektoren. Mye tyder på at Vestland-kommunen har fått kontroll på økonomien.

Kommuneportrettet baserer seg på Kommunebarometeret 2022 til Kommunal Rapport, med bakgrunn i Kostra-tall fra 2021. Det betyr at tallene ikke er de ferskeste, men det er tallene som er registrert, og gjengitt i Kommuneportrettet:

Tjenester

Askøy kommune klatrer ikke mange plassene på fjorårets kommunebarometer, og ender opp på en 43. plass. Det er åtte plasser bedre enn året før, og Vestland-kommunens beste plassering noensinne.

Grunnskole

Historisk sett er dette en sektor der Askøy kan vise til flere gode plasseringer, særlig de siste årene. Kommunen klatrer 35 plasser, til en 65. plass på Kommunebarometeret.

Andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk i grunnskolen har økt. Det samme gjelder andelen lærere som oppfyller kravene til undervisning. I alt 98,4 prosent av lærerne i barneskolen og 99,75 prosent av lærerne i ungdomsskolen oppfyller undervisningskravene.

I Askøy fullfører og består 78,7 prosent av elevene videregående skole innen fem år.

Pleie og omsorg

Askøys desidert beste sektor rent historisk. På fjorårets barometer ramler riktignok kommunen ned 27 plasser, men ender likevel på en 47. plass.

Andelen ansatte med fagutdanning har økt. Det samme har andelen årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år. Kommunebarometeret tar utgangspunkt i at de fleste som bor på sykehjem, har omfattende bistandsbehov. I alt 94,6 prosent av sykehjemsbeboerne i Askøy har omfattende pleiebehov. Kommunens sykehjem kan i tillegg skilte med moderne og tilpassede enerom.

Barnevern

Kommunen havner på en 60. plass på fjorårets barometer. Det er den beste plasseringen i denne sektoren noensinne. I alt 90 prosent av undersøkelsene i barnevernet det siste året ble gjennomført innen fristen på tre måneder. I tillegg går andelen barn i institusjon og fosterhjem ned, noe som anses som positivt.

I landet samlet har 95,9 prosent av barna under omsorg en omsorgsplan. I Askøy har 100 prosent av barna som er omplassert, en omsorgsplan.

Åpenhet

Kommunal Rapport lager Åpenhetsbarometeret sammen med Pressens offentlighetsutvalg for å teste åpenheten i norske kommuner.

Askøy ble i 2022 rangert på 142. plass av totalt 356 kommuner i undersøkelsen, noe som er dårligere enn året før. Da endte kommunen på en 75. plass.


Økonomi

En gjennomgående svak sektor for Askøy. Men på fjorårets barometer gjør kommunen er kjempebyks, og ender på en 153. plass. Kommunen har aldri hatt en bedre plassering i denne sektoren.

Driftsresultat

Kommunenes driftsmargin har utviklet seg negativt de siste årene, men i 2021 så det igjen bedre ut. I gjennomsnitt leverte kommunene et korrigert netto driftsresultat på 1,49 prosent i 2021, som Kommunebarometeret bygger sine tall på. Da har Kommunal Rapport korrigert for premieavvik, avsetninger til bundne fond og utbetaling fra Havbruksfondet. Det korrigerte netto driftsresultatet til Askøy i 2021 var 3,7 prosent.

Disposisjonsfond

I fjorårets barometer var disposisjonsfondet til Askøy 9,4 prosent av brutto inntekter. Kommunens frie kapital er dermed lavere enn Kommune-Norges gjennomsnittlige verdi på drøyt 14,3 prosent. Det er likevel en økning fra 2020, da var Askøys disposisjonsfond 6,4 prosent av brutto inntekter.

Finans

Kommunene brukte i gjennomsnitt 0,21 prosent av brutto inntekter på å dekke netto finansutgifter i 2021, før vi tar hensyn til avdrag. For Askøy var dette tallet 2 prosent i 2021.


Næringsliv

I NHOs kommune-NM for 2022 blir Askøy rangert på 56. plass. Kåringen har indikatorer fra næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Kommunen gjør det best i sektoren for næringsliv, med 31. plass.

Svakest gjør kommunen det i sektoren for arbeidsmarked med 225. plass.

Kilde: Kommunal Rapport, 19. januar 2023

Back to top