Bilde av hamburger og et glass på et bord i en restaurant

Vi har fått tildelt 2.051.000 kroner til næringslivet på Askøy. Midlene må være fordelt innen 31. desember 2021, og søknadsfristen er 3. desember.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021, og tildeler midler.

Tildeling og prioritering

Askøy kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstenging og tapt omsetning.

Følgende næringer vil bli prioritert:

 • Reiseliv
 • Kulturarrangement og aktører
 • Servering
 • Overnattingsvirksomhet
 • Turbiltransport
 • Drosjebiltransport

Hvordan skal man søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Søker skal oppgi

 • Kontaktopplysninger og opplysninger om virksomheten.
 • Opplysning om tap eller ekstrakostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Opplysning om annen støtte i forbindelse med Covid-19

Dokumentasjon

Økonomisk tap skal dokumenteres med erklæring fra revisor eller regnskapskontor. Erklæringen skal bekrefte oppgitt tap i søknad, etter at tidligere offentlige tilskudd er trukket fra. Erklæringen skal vedlegges søknaden.

For små kulturaktører med søknader på under 20.000 kroner kan utfyllende egenerklæring være dokumentasjon.

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

 • Om virksomheten tilhører en prioritert bransje som har blitt særlig hard rammet av smitteverntiltak.
 • I hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

Kompensasjonens størrelse

Samlet tilskudd fra kompensasjonsordningen vil som hovedregel ikke overstige 50 prosent av oppgitt tap/ekstra kostnader, og ikke overstige kr. 500.000,-.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 3. desember 2021.

Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.

Bakgrunn for ordningen

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19 pandemien ved at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader/tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ove Vonheim:
Telefon: 970 51 723
E-post:

Back to top