Bilde av Kleppe vannverk, en demning i fint vær

Vest politidistrikt har ilagt Askøy kommune et forelegg på 1 million kroner. Forelegget knytter seg til brudd på drikkevannsforskriften, herunder manglende implementering av prøvetaking og manglende internkontroll. Det er ikke grunnlag for å straffeforfølge enkeltpersoner eller Mattilsynet.

Hva skjer nå?

- Det er kommunestyret som skal ta stilling til om forelegget skal vedtas. Kommunedirektøren vil i sin saksutredning avklare om de formelle kravene ved forelegget er oppfylt. Det faktiske grunnlaget som er anført av politiet er på viktige punkt i samsvar med konklusjonen i Sintef sin rapport, men forelegget blir gjennomgått og vurdert, sier ordfører Siv Høgtun.

Saken legges fram i ordinært møte i formannskapet 10. august, og kommunestyret 26. august.

Vannsaken i 2019

I begynnelsen av juni 2019 begynte folk på Askøy å bli syke i form av mage og tarminfeksjoner. Utover torsdag 6. juni 2016 ble det klart at smitten var vannbåren med primærsone Kleppe vannverk og Øvre kleppe som mottok vann levert fra høydebasseng HB168. Kokevarsel ble sendt ut i løpet av ettermiddagen, og en rekke andre tiltak iverksatt, blant annet nødkloring.

Fredag 7. juni 2019 var det rimelig sikkert at forurensingen stammet fra HB 168, som ble stengt og faset ut. Samme dag opprettet politiet undersøkelsessak.

I løpet av tirsdag 11. juni 2019 ble det konstatert funn av bakteriene Campylobacter jejuni i prøvene tatt 6. og 7. juni, tilsvarende det som var funnet i pasienter som var innlagt, og saken gikk over til vanlig etterforskning onsdag 12. juni 2019.

Over 2000 personer har rapportert inn om mage/tarmplager etter utbruddet, og 75 personer (59 voksne og 16 barn) var innlagt på sykehus til behandling. Smitteutbruddet synes å ha opphørt rundt 19. juni 2019.

Politiets etterforskning og vurdering

- Politiet har avhørt rundt 14 personer i Askøy kommune, samt foretatt rundspørring etc. og bistått med søk med hund for å avdekke mulige forurensings-kilder. Det er innhentet mye dokumentasjon. Politiet har hatt dialog med Askøy kommune og Mattilsynet og har fått det vi har bedt om, sier politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt.

Alt indikerer at smitten har kommet via innsig av vann med forurensing fra vegger og tak i høydebassenget via sprekker. Etter at bassenget var stengt og tømt sommeren 2019 ble det konstatert vanninnsig. Smitteårsak synes å være avføring fra fugler eller dyr. Campylobacter er sykdomsfremkallende hos mennesker, og det trenger ikke å være mange bakterier som skal til. Inkubasjonstiden er ca. 1 til 10 dager, hvilket indikerer at bakteriene er kommet ved utvasking i slutten av mai/begynnelsen av juni i regnværsperiode, som kom etter lengre tørkeperiode.

Både Mattilsynet og andre instanser som har vært inne og vurdert er av oppfatning at Askøy kommune leverte rent drikkevann både før og etter smitteutbruddet. Mange kokevarsler i forkant av juni 2019 var mer "føre var"-varsel, enn at det var feil ved drikkevannet.

- Askøy kommune sin oppfølging når smitte først er konstatert er det heller ikke noe å si på.

Manglende prøvetaking

Høydebasseng HB 168 var imidlertid vurdert som risikofylt da det ble bygget i 1965 grunnet lite overdekning. Ved befaring etter 7. juni 2019 kunne politiet også konstatere åpninger i mur som ga mulighet for smådyr og fugler å ta seg inn.

Allerede i juni 2011 ble det også besluttet å legge inn prøvetaking av vann fra HB168 (etter befaring med Mattilsynet 4. mai 2010), men uten at dette ble implementert og gjennomført. En slik prøvetaking kunne gitt varsel om innsig og utfasing av høydebassenget på et langt tidligere tidspunkt. I tillegg fant politiet lite skriftlig materiale og internkontroll rundt tilsyn og vedlikehold av HB168, samt drift av vannbehandlingsanlegget. Manglende prøvetaking, (som var besluttet), samt bedre internkontroll kunne derfor medvirket til at smitteutbruddet ikke ville ha skjedd. Smitteutbruddet var stort, og medførte stor belastning for dem som ble syke. I tillegg vakte det bekymring nasjonalt og hos våre naboland.

Dødsfall etterforskes ikke videre

Ut i fra sakens alvor har statsadvokaten landet på at en bot på kr.1.000.000,- er riktig og påkrevet for å hindre tilsvarende hendelser både på Askøy og ellers i landet.

- Når det gjelder de to dødsfallene så ble det i perioden for smitteutbruddet registrert to dødsfall ved Haukeland universitetssykehus, der det hos de avdøde ble påvist DNA fra bakterien Campylobacter jejuni. Denne bakterien er imidlertid ikke ansett som den hovedsakelige eller avgjørende dødsårsak hos de avdøde.

Det ble opprettet undersøkelsessaker i etterkant av dødsfallene, blant annet for å avklare om pasientene hadde fått forsvarlig helsehjelp. Fylkesmannen i Vestland har vurdert helsehjelpen de avdøde fikk og fant ikke grunnlag for å anbefale videre etterforskning i sakene. Undersøkelsessakene er også nå besluttet avsluttet, da foretatte undersøkelser ikke gir grunnlag for videre etterforskning.


Se forelegget her

pdf Forelegg Askøy kommune fra politimesteren i vest datert 18 06 2021 (353 KB)

Rapporten om campylobacter-utbruddet

Her kan du lese rapporten Sintef har laget om utbruddet i 2019: Uavhengig granskingsrapport av campylobacter-utbruddet er klar

pdf (353 KB)

Back to top